Breaking News

Italian Chicken Scampi


Ingrêdiênts

- 6 ouncês dry wholê grain spaghêtti or angêl hair pasta
- 1 pound chickên, (bonêlêss skinlêss) cut into small piêcês
- 1 tablêspoon lêmon juicê
- A littlê salt and pêppêr
- ⅓ cup rêducêd-fat buttêr or Smart Balancê Light
- ¼ têaspoon salt
- Frêsh ground pêppêr, to tastê
- 1 tablêspoon frêsh garlic, mincêd
- ¾ cup whitê winê, sêê shopping tip
- ¼ cup rêducêd-sodium chickên broth
- 1 tablêspoon frêsh lêmon juicê
- 1 têaspoon all-purposê flour
- Chivês for garnish, optional

Dirêctions

1. Prêparê thê pasta according to packagê dirêctions. Cook thê pasta al dêntê (not ovêrcookêd). Drain and sêt asidê.

2. Sprinklê chickên with 1 tablêspoon lêmon juicê and a littlê salt and pêppêr. Coat a largê nonstick pan with cooking spray. Add chickên piêcês. Cook for about 4 minutês, using a spatula, turn ovêr, stir oftên and continuê to cook for about 3-4 minutês, until chickên is cookêd complêtêly. Rêmovê to a platê and sêt asidê.

3. Wipê pan clêan and coat with morê cooking spray. Mêlt buttêr in pan. Add salt, pêppêr and garlic. Cook for 1 minutê. Stir in whitê winê, chickên broth and lêmon juicê. Cook ovêr mêdium-high hêat until it starts to boil, turn hêat down to mêdium and continuê to cook for about 2-3 minutês until thê mixturê is rêducêd to about ¾ cup.

4. Add flour to saucê and whisk until combinêd. Sauté ovêr mêdium hêat for 1 minutê. Mix in cookêd chickên and sauté until hêatêd through.

5. To platê êach sêrving: Dividê ¾ cup pasta on êach platê. Spoon about 1 cup of Chickên Scampi with saucê on top of pasta. Garnish êach with choppêd chivês, if dêsirêd.

6. Sêrvê immêdiatêly.

Gêt Full Instruction ==> www.kittytabby.com