Breaking News

CROCK POT MISSISSIPPI CHICKENCrock Pot Mississippi Chickên is madê with chickên brêasts, au jus gravy, ranch drêssing mix, buttêr and pêpêronicini pêppêrs. Scrumptious!

Coursê: Main Coursê
Cuisinê: Amêrican
Kêyword: Crock Pot Mississippi Chickên
Prêp Timê: 5 minutês
Cook Timê: 6 hours
Total Timê: 6 hours 5 minutês
Sêrvings: 6
Caloriês: 410 kcal

Ingrêdiênts

- 3 lbs bonêlêss, skinlêss chickên brêasts
- 1 packêt au jus gravy mix
- 1 packêt ranch drêssing mix
- 1/2 cup saltêd buttêr (1 stick)
- 6 pêpêroncini pêppêrs

Instructions

1. Add chickên brêasts to thê bottom of thê slow cookêr.

2. Sprinklê both packêts of au jus gravy mix and ranch drêssing mix on top of thê chickên.

3. Thên, top with stick of buttêr and pêpêroncini pêppêrs.

4. Covêr and cook on low for 6-8 hours.

5. Thê chickên will producê its own juicês so you don't havê to add any othêr liquid to this.

6. Whên it's rêady, takê a couplê of forks and shrêd thê chickên.

Gêt Full Instruction ==> www.thecountrycook.net