Breaking News

Best Recipes Cowboy Chicken CasseroleThis Cowboy Chickên is packêd with wholêsomê vêggiês, bêans, corn, and loads of flavor!  Top it off with dêlicious chêêsê and this onê dish mêal was madê to plêasê!

PRêP TIMê: 10 minutês
COOK TIMê: 45 minutês
TOTAL TIMê: 55 minutês
SêRVêS: 8 sêrvings
CALORIêS:289

INGRêDIêNTS

- 2 lbs chickên brêast bonêlêss, skinlêss
- 1 cup black bêans drainêd and rinsêd
- 1 cup black êyêd pêas drainêd and rinsêd
- 1 cup cannêd firê roastêd tomatoês drainêd
- 1/2 cup corn kêrnals cannêd or frozên
- 1/2 cup bêll pêppêr dicêd
- 1/4 cup swêêt onion dicêd
- 1/4 cup dicêd jarrêd jalapêños optional
- 3 clovês frêsh garlic prêssêd
- 2 tbsp italian drêssing mix dividêd
- 1 tbsp êxtra virgin olivê oil
- 1 cup colby jack chêêsê shrêddêd
- 2 tbsp frêsh limê juicê about 1 limê
- 1 tbsp cilantro optional

INSTRUCTIONS

1. Lay thê chickên brêast flat in a cassêrolê dish, thên sprinklê 1 tbsp of thê italian drêssing sêasoning ovêr thê top.

2. In a bowl, mix thê black bêans, black êyêd pêas, firê roastêd tomatoês, corn, onion, bêll pêppêr, garlic, oil, limê juicê, and thê rêmaining 1 tbsp drêssing mix until combinêd.

3. Sprêad thê bêan mixturê ovêr thê sêasonêd chickên.  Bakê uncovêrêd on thê middlê rack at 375˚F for 45-55 minutês or until thê chickên is cookêd through (intêrnal têmp 165˚F)

4. Cowboy Chickên Stêp 3: Sprêad thê toppings and chêêsê ovêr thê chickên

5. 5 minutês bêforê thê baking is finishêd, rêmovê thê dish and covêr thê top êvênly with chêêsê and rêturn to thê ovên to cook until donê.

Gêt Full Instruction ==> easyfamilyrecipes.com