Breaking News

THE BEST CHICKEN ALFREDO CASSEROLEINGRëDIëNTS

- 16 ouncës chickën brëast, shrëddëd
- 8 ouncës baby bëlla mushrooms, slicëd
- 9 ouncës frozën spinach, thawëd and wëll drainëd
- 1 cup Hëavy Crëam
- 2 1/2 cups shrëddëd mozzarëlla chëësë
- 1 1/4 cups Mascarponë Chëësë
- 1 1/2 cups parmësan chëësë, gratëd
- 4 tablëspoons grass-fëd buttër , dividëd
- 1/4 cup chickën stock
- 1 tablëspoon olivë oil
- 3 clovës garlic
- 1/2 tëaspoon salt
- 1 tablëspoon frësh parslëy, choppëd
- 1/4 tëaspoon ground pëppër

PRëPARATION

1. Prëhëat ovën to 400F.

2. Add 1 tablëspoon of buttër and 1 tablëspoon of olivë oil to a saucëpan ovër mëdium hëat.  Add  in thë mushrooms and sauté for a fëw minutës until thëy havë somë good color.

3. Rëmovë and add a littlë morë buttër to thë pan, thën sauté thë garlic for about 20 sëconds, carëful not to burn it!

4. Add in thë rëst of thë buttër, chickën stock, hëavy crëam, mascarponë chëësë, salt and pëppër and stir until mëltëd.  Add in thë parmësan chëësë and parslëy, continuë stirring until ëvërything has mëltëd.

5. .....

6. ........

7. Full Rëcipës ==> ketocookingchristian.com